Mediator sądowy czym się zajmuje – obecnie na rozpoczęcie i zakończenie postępowania sądowego trzeba czekać długo, ponadto jest ono dosyć kosztowne. Czas rozstrzygnięcia sprawy trudno przewidzieć, co dla osób ubiegających się o uznanie ich roszczeń na drodze sądowej jest stresujące i kłopotliwe. Muszą czekać na orzeczenie sądu i potencjalny tytuł wykonawczy.

Jednak już na początku postępowania sąd może nakłonić pozwanego i powoda do skorzystania ze wsparcia mediatora sądowego który pomaga w zawarciu ugody zadowalającej obydwie strony. Uda się uniknąć rozstrzygnięć sądowych i ponoszenia związanych z tym dużych kosztów.

Kim jest mediator sądowy?

Mediator sądowy https://gutowski-mediator.pl/ to osoba z wyższym wykształceniem, najlepiej prawniczym jednak nie jest to wymóg konieczny. Może wykazać się dyplomem ukończenia studiów z zakresu socjologii i psychologii. Ustawa jasno określa, że mediatorem może zostać osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych i korzystająca z praw publicznych. Mediator sądowy musi wykazywać się cierpliwością, obiektywizmem a co najważniejsze bezstronnością w rozwiązywaniu sporów.

Zadaniem mediatora sądowego jest wysłuchanie stron sporu i osiągnięcie porozumienia co wieńczy podpisanie ugody. Ciąży na nim obowiązek zachowania neutralności i mimo tego, że korzystanie z jego usług nie ma charakteru nakazowego to wypracowana ugoda w jego obecności ma taką moc prawną, jak gdyby została zawarta przed sądem. Mediator sądowy podczas rozwiązywania sporu bazuje na wytyczonych prawnie procedurach i jest zobowiązany do zachowania poufności.

Mediator sądowy czym się zajmuje?

Wyrażenie przez strony konfliktu zgody na uczestnictwo mediatora sądowego w jego rozwiązaniu jest podstawą zawarcia wiążącej ugody. Celem pracy mediatora jest zapewnienie stronom sporu wsparcia w osiągnięciu porozumienia jeszcze przed złożeniem pozwu do sądu (mediacje prywatne) lub już w czasie trwania sprawy (z urzędu).

Rolą mediatora sądowego nie jest ocenianie stron sporu pozostaje on neutralny co do metody jego rozwiązania i uzgodnień jego uczestników. Jego zadaniem jest udzielania wsparcia stronom konfliktu we wzajemnej komunikacji, ustalenie interesów oraz prowadzenie rozmowy nakierowanej na osiągnięcie konsensusu.

Mediator sądowy nigdy nie narzuca uczestnikom konfliktu gotowego rozwiązania, jego zadaniem nie jest ustalenie kto ma rację, podejmuje on działania mające na celu wypracowania wspólnego stanowiska zadowalającego wszystkie strony. W czasie spotkań kieruje rozmową i udziela głosu uczestnikom. Takie postępowanie pozwala zachować poprawne relacje między stronami i przyspieszyć rozwiązanie konfliktu.

Czym są mediacje?

Mediacje są dobrowolne, ale przepisy Kodeksu Cywilnego nakładają na strony obowiązek dołączenia do pozwu informacji czy podjęły próbę mediacji, jeżeli nie należy wskazać przyczynę takiego stanu rzeczy. Kodeks stanowi, że sąd rozstrzygając w sprawach, sprawdza czy możliwe jest zawarcie ugody, jeżeli tak stara się nakłonić strony konfliktu do mediacji. Jak widać ustawodawca wprowadził przepisy do porządku prawnego, dzięki czemu wiele spraw może być rozwiązywanych w sposób polubowny dzięki zaangażowaniu mediatora sądowego. Warto rozważyć taką opcję, ponieważ przyniesie to oszczędności finansowe i czasowe.

Mediator sądowy czym się zajmuje
Mediator sądowy czym się zajmuje

Błędem jest twierdzenie, że uczestnictwo w mediacjach jest oznaką słabości, trzeba stwierdzić, że współpraca z mediatorem sądowym to dojrzałe spojrzenie na sprawę. Cały proces mediacji przebiega w spokojnej atmosferze, bez niechęci i kreowany jest jedynie przez strony, których zachowanie nadzoruje bezstronny mediator. Mediacje prowadzone są w sprawach: rodzinnych, pracowniczych, gospodarczych, administracyjnych, karnych.

Mediator sądowy działa elastyczne, nie trzyma się sztywnych procedur. Nie prowadzi on żadnego postępowania dowodowego, nie dąży do ustalenia przebiegu wydarzeń.To nie jest przesłuchanie ani ocena uczestników mediacji, mediator nie osądza ich postępowania. Uczestnicy  samodzielnie podejmują decyzję o ilości spotkań, wskazują kwestie, które chcą omówić, stanowią jaki kształt będzie miała ugoda.

W jakich sprawach pomoże mediator sądowy?

Podpisanie ugody z mediatorem sądowym spowoduje przyspieszenie zakończenia sprawy w sądzie.

Warto wystąpić z wnioskiem o mediatora sądowego w takich sprawach jak:

  • Sprawy rodzinne: ustalenie wysokości alimentów, kontaktów z dzieckiem, podział majątku wspólnego.
  • Spory budowlane: nieuzgodniona zmiana wcześniejszych ustaleń na przykład odnośnie zakresu prac i wykorzystania konkretnych materiałów.
  • Sprawy gospodarcze: nieterminowe zapłaty za produkty lub usługi, nienależyte wywiązanie się z warunków umowy, naruszenie praw autorskich itd.
  • Sprawy karne: brak naprawienia wyrządzonej szkody, doprowadzenie do uszczerbku na zdrowiu.

To tylko przykłady spraw spornych których rozwiązaniem może zająć się mediator sądowy  https://www.drvs.pl/co-moze-mediator-sadowy/. W każdym z wymienionych sporów mediacja może skutecznie doprowadzić do podpisania ugody. Ale to nie wszystko prowadzenie zrównoważonych rozmów w towarzystwie mediatora pomaga odbudować relacje między skonfliktowanymi stronami. Pojawia się szansa na odzyskanie wzajemnego szacunku a to jest punktem wyjścia do dalszej współpracy. Sądy okręgowe posiadają listę mediatorów sądowych, wpis na taką listę jest zbędny do prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych. Strony konfliktu mogą samodzielnie wybrać mediatora.

Ważną informacją dla osób dążących do rozwiązania sporu jest wysokość kosztów sądowych. Otóż przy mediacjach w czasie trwania postępowania sądowego w sprawach cywilnych można je ograniczyć. Jeżeli wskutek mediacji nastąpi zawarcie ugody jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy w sądzie, zwróci on powodowi kwotę, którą wpłacił podczas składania pozwu. W przypadku podpisania ugody na dalszym etapie sprawy sądowej zwrot wysokości tej opłaty wyniesie ¾. 

Explore More

Naprawa falowników

Naprawa falowników
2023-11-27 0 Comments 0 tags

Naprawa falowników: W dzisiejszych czasach, przemysł opiera się na zaawansowanych technologiach i urządzeniach, które umożliwiają skomplikowane procesy produkcyjne. Jednym z kluczowych komponentów w wielu systemach przemysłowych są falowniki. Te urządzenia

Kursy na szefa kuchni

Kursy na szefa kuchni
2023-07-26 0 Comments 0 tags

Kursy na szefa kuchni to doskonalenie umiejętności w branży gastronomicznej. Branża gastronomiczna odgrywa kluczową rolę w życiu każdego człowieka. Codziennie ludzie na całym świecie korzystają z usług restauracji, barów i

Przeprowadzki firm we Wrocławiu

Przeprowadzki firm we Wrocławiu
2023-06-22 0 Comments 0 tags

Przeprowadzki firm we Wrocławiu: Przeprowadzka firmy to niezwykle ważne wydarzenie, które może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na działalność przedsiębiorstwa. W przypadku firm zlokalizowanych we Wrocławiu, przeprowadzka stanowi